Общи условия

Oбщи условия на онлайн магазин sexclusive.bg на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на ''Закон за защита на потребителите''

По смисъла на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), Раздел II. Договор за продажба от разстояние от Чл. 48 до Чл. 181

ЕСЕКСКЛУЗИВ 1" ЕООД  е собственик на sexclusive.bg и е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище ГР.ПЛЕВЕН,ул.НЕОФИТ РИЛСКИ  36 ,ет.4 ,ап 13, Иден. Номер : 204603134

Интернет страницата sexclusive.bg (наричана по-нататък “ДОСТАВЧИКЪТ”) от една страна, и от друга лицето навършило 18 години, съгласило се с настоящите ''Общи условия'', наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
''Общи условия'' е договор с който получавате правото да използвате услугите на ДОСТАВЧИКЪТ при спазване на условията по-долу. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ''Общи условия'' и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ''Общи условия'', като изменените ''Общи условия'' влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯТ от момента на публикуването им в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ.

І. ДЕФИНИЦИИ
1.1. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, фотографии, графики, видео материали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на ДОСТАВЧИКЪТ с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.2. Потребител(и): потребителите са:
1.2.1. Регистриран потребител – това е лице, което след извършена регистрация ползва услугите на уеб сайта на ДОСТАВЧИКЪТ и ползва персонален акаунт с информация относно неговите действие в уебсайта.
1.2.2. Нерегистриран потребител - това е лице, което използва функционалностите на сайта без да се регистрира; също може да финализира поръчки на продукт-/и, но информацията за всяко негово действие не се съхранява в архивите на уебсайта.
1.3. "Злоумишлени въздействия" са действия или бездействия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Злоумишлени са следните неизчерпателно изброени действия: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите чрез изпращане на нежелани IP пакети с цел генериране на нежелан трафик (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" (Trojan horses), предизвикване инсталация на вируси (viruses), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, други подобни.
1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.5. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.6. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ информационни услуги и ресурси.
1.8. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.9. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.10. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.
1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.13. Стока е всеки продукт, който е наличен в каталога на ДОСТАВЧИКЪТ 
1.14. Поръчка е всяка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКЪТ информация за закупуване на Стоки от каталога на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. Поръчка е също подадена по телефона заявка за закупуване на Стоки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
1.15. БЪРЗА ПОРЪЧКА е поръчка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКЪТ, чрез бутона ''БЪРЗА ПОРЪЧКА'' намиращ се на всяка продуктова страница. Същата дава възможност да се финализира поръчка, предоставяйки минимум едно име и телефонен номер.

ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ.(„нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”).
2.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес sexclusive.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. С всяко ползване на уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.
2.3. За да може да използва всички услуги на уебсайт на ДОСТАВЧИКЪТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото. 
2.4. В процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
2.5. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от ДОСТАВЧИКЪТ услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 2.2, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на ДОСТАВЧИКЪТ данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият родител или настойник, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
2.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже регистрацията и да откаже изпращане на поръчката.
2.7. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява желанието си да поръча и купи Стока от уебсайт на ДОСТАВЧИКЪТ като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ДОСТАВЧИКЪТ от негово име.
3.2. ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление ДОСТАВЧИКЪТ прави по електронен път (имейл) или по телефона.
3.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или цялата Поръчка по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи ДОСТАВЧИКЪТ уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯТ чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента потвърждение за готовност за получване на пратката. 
3.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

IV.ПОРЪЧКА
4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прави Поръчка от каталога на уебсайт на ДОСТАВЧИКЪТ чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, както и да финализира Поръчка чрез метода ''БЪРЗА ПОРЪЧКА''
4.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична.
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ДОСТАВЧИКЪТ във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. 
4.4. С изпращането на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ разрешава на ДОСТАВЧИКЪТ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
4.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ПОТРЕБИТЕЛЯТ Поръчка, за което следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
4.5.1 Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
4.5.2.Стоката не е налична и не може да бъде доставена. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки предлагани от ДОСТАВЧИКЪТ в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ДОСТАВЧИКЪТ. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лица, различно от превозвача. 

V. ЦЕНИ
5.1. Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в Български лев.
5.2. Всички цени в в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са с включено ДДС.

VI. ПЛАЩАНЕ
6.1. ДОСТАВЧИКЪТ ползва Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане. Като алтернативни методи за плащане е банков превод.
6.2. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ДОСТАВЧИКЪТ от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.
6.3. За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.
 
VII. ДОСТАВКА
6.1. ДОСТАВЧИКЪТ използва за превозвач услугите на Еконт Експрес.
6.2. Всички Стоки закупени до 15:30 ч. в работен ден се изпращат в същият ден.
6.3. След финализиране на Поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез телефонно обаждане в работно време. След като Стоката е налична за изпращане, ДОСТАВЧИКЪТ отново се свързва с ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да бъде уведомен за изпращането на Пратката.
6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лице на посочения адрес, който да подсигури приемането на пратката.
6.5. Изпращането на Праката се прави само след потвърждение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез телефонно обаждане, а в краен случай и чрез потвърждение по електроната поща.
6.6. Доставкатата до адрес се извършва с куриер на фирма Еконт Експрес от 9.00 до 17.30 часа. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ или доверено негово лице не са открити на адреса, куриера звънни на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, за да уточнят нов час и ден за повторна доставка.
6.7. Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд (13:00 ч.)
6.8. Цена за доставка за Поръчка с наложен платеж до 99.99 лв - доставката се поема от ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
Цена за доставка за поръчка с наложен платеж над 100.00 лв - доставката се поема от ДОСТАВЧИКЪТ.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ
8.1. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ''Закон за защита на потребителите'' (ЗЗП), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок на 14 дни от датата на получаване на стоката, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ по доставката за връщане на Стоката. В случай ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми на Стоката не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента.
8.2. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на Стоките, ПОТРЕБИТЕЛЯТ го връща за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ и се изпраща друга Стока като заявенета. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да осигури изпращането на желаната от ПОТРЕБИТЕЛЯТ Стока, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да реши дали иска да получи други Стоки от ДОСТАВЧИКЪТ. В този случай разходите за връщане и изпращане на новата Стока е за сметка на ДОСТАВЧИКЪТ.
8.3 В случай искане от ПОТРЕБИТЕЛЯТ за подмяна на Стока, ДОСТАВЧИКЪТ може да изпрати Стока до ПОТРЕБИТЕЛЯТ, само ако е тя е налична. В този случай транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ДОСТАВЧИКЪТ Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ''Закон за защита на потребителите''. За да бъдат върнати обратно закупените Стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката и без да има аромати. Стоките трябва да отговарят на вида, в който са получени от ПОТРЕБИТЕЛЯТ. На връщане и отказ не подлежат Стоки, които не отговарят на тези условия съгласно ''Закон за защита на потребителите''.
8.5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.
8.6. При връщане или подмяна на закупена Стока транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯТ и не се възстановяват.
8.7. Всички стъпки за връщане и подмяна на Стоки, може да откриете в ''Рекламации'' и да използват подаването на заявка за ''Връщане на продукти''

IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ
9.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне на ДОСТАВЧИКЪТ закупена Стока при наличие на дефект, проявил се в рамките на законовия гаранционен срок (до две години от датата на покупката) или в периода на валидност на търговската гаранция, съгласно условията в нея. След предявяването на рекламация пред ДОСТАВЧИКЪТ, той следва да ремонтира безплатно за потребителя дефектната стока или да я замени с нова в срок от един месец. В случай че не успее да стори едно от двете, ДОСТАВЧИКЪТ следва да направи отбив от цената или да върне парите на клиента. До връщане на парите може да се стигне и в случаите, в които дадена стока в двугодишния гаранционен срок отново прояви дефект след като вече три пъти е била ремонтирана.  чл. 47, ал. 1, т.13 от ЗЗП

X. АРБИТРАЖ
10.1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКЪТ, съобразно българското законодателство.
Връзка за подаване на жалба в КЗП
Решаване на спорове за лица от ЕС

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКЪТ
11.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
11.2. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство ДОСТАВЧИКЪТ съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на ДОСТАВЧИКЪТ, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на ДОСТАВЧИКЪТ или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
11.3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от ДОСТАВЧИКЪТ.
11.4. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да предоставя вярна информация относно Стоките, както и посочена цена за артикул. 
11.5. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да изпрати в срок Поръчката до ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако по вина на трета страна (ПРЕВОЗВАЧ), ДОСТАВЧИКЪТ е забавил този срок.
11.6. ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови всички разходи (стойността на Стоката и разходите по връщане на Пратката) в случай на дефектна Стока.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯТ
12.1 ПОТРЕБИТЕЛЯТ, използвайки уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва прилежащите му Общи Условия.
12.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да предостави точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка или офис на Еконт.
12.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен, в случай на физическа невъзможност да приеме Праката на адрес, да осигури друго лице и да го упълномощи да приеме и заплати разноските (Наложен платеж и цена за доставка) по Пратката, ако има такива.
12.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си
12.5. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”

XIII. ОГРАНИЧАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
13.1. ДОСТАВЧИКЪТ  прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт.
13.2. Услугите на ДОСТАВЧИКЪТ се базират на информация, получена директно от производителите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.
13.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако даден продукт в действителност не е със същият цвят и характеристични данни както е предложен в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. Въпреки, че изображенията на Стоките в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ се заснемат с професионална техника, напълно възможно е да има известни разлики в реалния цвят на даден продукт.

XIV. АВТОРСКИ ПРАВА
14.1. Съдържанието в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на ДОСТАВЧИКЪТ и/или на неговите доставчици и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКЪТ и/или на неговите доставчици.
14.2. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на ''Закон за авторското право и сродните му права'', ''Закон за марките и географските означения'' и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на ДОСТАВЧИКЪТ е непозволено.

XV. РЕГИСТРИРАНИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
15.1. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който Ви освобождава от задължението да издавате Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на търговеца или неговия клиент.
15.2. За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

XVІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
16.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКЪТ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
16.2. При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ. 
16.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛЯТ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ, при което ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛЯТ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

Онлайн магазин
SEXCLUSIVE | Онлайн магазин за мъжки чанти, колани, куфари © 2024